Naši odborníci Mgr. Lucie Kučerová a JUDr. Radim Doležal odpověděli na konkrétní otázku , zda je pro společnosti vhodnější využívat plně interní či spíše externí řešení whistleblowing systému.

Odpověděli takto:
V České republice byla úprava whistleblowingu provedena zákonem č. 171/2023 Sb. s účinností od 1. srpna 2023. Povinnost zavést vnitřní systém oznamování se vztahuje mimo jiné na zaměstnavatele, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců. Každý podnik musí zavést vlastní systém hlášení, sdílení systému je povoleno za stejných pravidel jako podle nařízení EU. Systém je možné také zadat externímu poskytovateli.
Doporučujeme zvolit externího poskytovatele systému a externí pověřenou osobu. Případně externího poskytovatele s interní určenou osobou, která není přímo zapojena do rozhodovacích procesů týkajících se zaměstnanců, externích poskytovatelů nebo jiných potenciálních whistleblowerů, např. manažera pro compliance.
Hlavním důvodem je zmírnění rizika odvetných opatření. Pokud společnost (osoby činící příslušná rozhodnutí) nezná totožnost oznamovatele, nemůže být motivována oznámením oznamovatele k přijetí opatření, která by mohla být později kvalifikována jako odvetná (nebo o nichž by se mohlo tvrdit, že jsou odvetná). To společnostem usnadňuje boj proti případným nárokům vyplývajícím z údajné odvety.
Dalším důvodem pro volbu externího poskytovatele je složitost výkazů, která může vyžadovat využití externích poradců, aby bylo možné výkaz úspěšně zpracovat. V některých případech také existuje riziko, že plně interně provozovaný systém whistleblowingu nemusí být dostatečně objektivní a účinný, což zvyšuje riziko zveřejnění nebo vznesení různých nároků ze strany oznamovatele, jakož i riziko správních sankcí. Od externích poskytovatelů se také očekává, že budou mít širší zkušenosti se zpracováním oznámení a řízením systému. V důsledku toho budou jejich řešení pravděpodobně sofistikovaná a účinná.
Před výběrem externího poskytovatele však doporučujeme prověřit jeho i samotný systém, vybrat někoho důvěryhodného a pečlivě strukturovat vztah, protože bude mít vhled do interních záležitostí společnosti.

Pro všechny ty, kteří mají zájem zjistit, jak zodpověděli otázku ostatní odborníci ze zemí střední a východní Europy, stačí kliknout zde.